آبان ۲۰, ۱۳۹۵

Periodic Table Explorer

جدول مندلیف این برنامه احتیاجی به معرفی ندارد. جدول تناوبی مندلیف است. البته بیش از ۱۴۰۰ صفحه هم در مورد خواص عناصر و ترکیبات در این […]