مهر ۱۶, ۱۳۹۵

Leeba | Leitner flashcard system

برای انتقال مطلبی از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت نیازمند تکرارهای زیاد و کسل کننده می باشید. این موضوع یکی از عوامل مهم خستگی […]