آبان ۲, ۱۳۹۶

ZOOM Cloud Meetings

با ZOOM کنفراس های با کیفیت برگزار کنید. آیا دوست دارید هر جایی که هستید جلسه برگزار کنید؟ با ZOOM  می توانید درآن واحد جلسات ۱۰۰ […]